Legislatie

http://legislatie.just.ro/

1.  O.U.G. 57 /2019 Codul Administrativ

2.  Legea 119 / 1996 privind actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare

3. H.G. 64 / 2011 aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările și completările ulterioare.

4. O.G. nr. 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.

5. H.G.R. nr. 495 / 2007privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificările și completările ulterioare

6.Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

7. Legea nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,  cu modificările și completările ulterioare

8. Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

9. Legea 277 / 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.

10. Legea nr. 61 / 1993privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.

11. Legea nr. 248 / 2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

12. Legea nr. 17 / 2000privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările și completările ulterioare.

13. O.U.G. nr. 70 / 2011privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

14. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările ulterioare.

15. Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii,  cu modificările și completările ulterioare.

16. Legea nr. 350 / 2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

17. Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare.

18. H.G. nr. 890 / 2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.

19. O.G. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

20. Normele tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2014-2019

21. Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

22. Legea nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

23. Legea nr. 273 / 2006privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

24. Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

25. H.G. 395 / 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu modificările și completările ulterioare.

26. Ordinul nr. 75 / 2019 aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă cu modificările și completările ulterioare.

27. Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

28. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificările și completările ulterioare.

29. H.G. nr. 308 / 1995  privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile

30. Legea nr. 82 / 1991, legea contabilității cu modificările și completările ulterioare

31. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificările și completările ulterioare.

32. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare.

33. O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare.

34. O.G. nr. 33 / 2002privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

35. Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.

36. Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

37. Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare

38. Legea nr. 101 / 2006 a serviciului public de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare

39.  Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile cu modificările și completările ulterioare

40. O.U.G.nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificările și completările ulterioare.

41. Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare.

42. Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv i n perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

43. Legea nr. 165 / 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificările și completările ulterioare.

44. Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,  cu modificările și completările ulterioare.