Regulament de funcționare

            În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

            Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă treburile publice, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
            Comuna Unirea, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.

 

Consiliul Local al comunei Unirea, este autoritatea deliberativă a administraţiei publice, care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.